Register & Pay / Đăng Ký, Nộp Lệ Phí và Mua Vé Tàu

STEP 1: Please register by submitting your name, email, affiliation and paper title (if you are presenting a paper and your paper has been accepted). This form can also be used by those who want to attend without presenting a paper.

STEP 1: Xin điền tên, email, nơi công tác và tên bài trình bày (nếu có bài trình bày và bài đã được chấp nhận) vào phần bên dưới để đăng ký. Form này cũng dành cho người đăng ký đến tham dự và không có bài trình bày.

STEP 2: Please submit (1) the conference registration fee (unless waived), and (2) the HCMC-Phan Thiet-HCMC transportation fee (unless not needed).

STEP 2: Qúy vị (1) nộp phí tham dự Hội thảo (trừ trường hợp được miễn), và (2) đăng ký mua vé HCMC-Phan Thiết-HCMC theo một trong hai hình thức bên dưới.

Pay by Paypal

(17% tax and banking fee will be added)

Request Bank Transfer Information / Nếu quý vị muốn chuyển khoản, vui lòng điền vào form bên dưới và chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản cho quý vị!

(By law, 10% VAT must be paid as well. The announced registration fee does not include 10% VAT, and therefore when making a bank transfer you are required to add 10% to the registration fee. For example, $100 registration fee + 10 VAT = the required amount. Thank you for your cooperation!)

(Mức phí đăng ký chưa bao gồm 10% VAT theo quy định của Việt Nam, do vậy người chuyển khoản sẽ cộng thêm 10% nữa. Ví dụ nếu phí là 600.000 VND, khoản chuyển sẽ là 660.000. Trân trọng cám ơn!)

THANK YOU VERY MUCH!!!