Hotel

Loại phòng
Room Types

Loại phòng
Bed Types

Giá đặt
Price​

Victory Hotel

Deluxe

Super Deluxe

Luxury

Suite

Victory Suite

Single/Twin

Single/Twin

Single/Twin

Double

Double

Single/Double Use

45 US$*** /
55 US$***

55 US$*** /
65 US$***

80 US$*** /
90 US$***

90 US$*** / 110 US$***

150 US$*** / 170 US$***

View

Khoàng cách tới ĐH KHXH & NV
Distance to VNU

Địa chỉ
Address​

Liên hệ
Contact​

All Have City View

1.7 km

14 Vo Van Tan St, 6 Ward, Dist 3

sales@victoryhotel.com.vn

***Để có giá ưu đãi, xin vui lòng liên hệ với khách sạn / nhà khách qua email được cung cấp và đặt theo “Engaging With Vietnam/Kết Nối Việt Nam.”

***Please contact the hotel/guest house via the email provided and book under “Engaging with Vietnam” to get this discount rate.