Hotel

Loại phòng
Room Types

Loại phòng
Bed Types

Giá đặt
Price

Silverland Yen Hotel

Deluxe

Premiere Deluxe

Double/Twin

Double/Twin

1.764.000***​

2.171.000***​

View

Khoàng cách tới ĐH KHXH & NV
Distance to VNU

Địa chỉ
Address​

Liên hệ
Contact​

All Have City View

1.9 km

73-75 Thu Khoa Huan St, Ben Thanh Ward, Dist 1

thuytran@silverlandhotels.com

***Để có giá ưu đãi, xin vui lòng liên hệ với khách sạn / nhà khách qua email được cung cấp và đặt theo “Engaging With Vietnam/Kết Nối Việt Nam.”

***Please contact the hotel/guest house via the email provided and book under “Engaging with Vietnam” to get this discount rate.