Hotel

Loại phòng
Room Types

Loại phòng
Bed Types

Giá đặt
Price​

USSH, VNU-HCM

Guest House

Single Room

Twin Room

Super Twin Room

Single

Twin

Twin

350.000***

400.000***

450.000***

View

Khoàng cách tới ĐH KHXH & NV
Distance to VNU

Địa chỉ
Address​

Liên hệ
Contact​

All Have Campus View

0 km

10-12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe Ward, Dist 1

nguyenhuubinh@hcmussh.edu.vn

***Để có giá ưu đãi, xin vui lòng liên hệ với khách sạn / nhà khách qua email được cung cấp và đặt theo “Engaging With Vietnam/Kết Nối Việt Nam.”

***Please contact the hotel/guest house via the email provided and book under “Engaging with Vietnam” to get this discount rate.