Hotel

Loại phòng
Room Types

Loại phòng
Bed Types

Giá đặt
Price​

Thanh Long Tan Hotel

Superior Double

Superior Triple

Deluxe Double

Family Suite

Double

Double

Double

Double

23 US$***

35 US$***

35 US$***

45 US$***

View

Khoàng cách tới ĐH KHXH & NV
Distance to VNU

Địa chỉ
Address​

Liên hệ
Contact​

All Are No-View

2.3 km

23 Truong Dinh, Ben Thanh Ward, Dist 1

thanhlongtan@gmail.com

***Để có giá ưu đãi, xin vui lòng liên hệ với khách sạn / nhà khách qua email được cung cấp và đặt theo “Engaging With Vietnam/Kết Nối Việt Nam.”

***Please contact the hotel/guest house via the email provided and book under “Engaging with Vietnam” to get this discount rate.