Hotel

Loại phòng
Room Types

Loại phòng
Bed Types

Giá đặt
Price​

DMA Service Center

Guest House

Twin Room

Dormitory Room

Super Twin Room

Triple Room

Super Dormitory Room

Twin

6 Beds (no air-con)

Double/Twin

3 Beds

5 Beds

450.000***

450.000***

500.000​***

550.000​***

620.000***

View

Khoàng cách tới ĐH KHXH & NV
Distance to VNU

Địa chỉ
Address​

Liên hệ
Contact​

All Have Campus View

0 km

45 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe Ward, Dist 1

ktx.cmard2@gmail.com

***Để có giá ưu đãi, xin vui lòng liên hệ với khách sạn / nhà khách qua email được cung cấp và đặt theo “Engaging With Vietnam/Kết Nối Việt Nam.”

***Please contact the hotel/guest house via the email provided and book under “Engaging with Vietnam” to get this discount rate.